Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Yếu tố quyết định sự trường tồn của doanh nghiệp